วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดาวโหลดแนวข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.2

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (รวมทุกวิชา)
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.2 (ท้ายหน่วย) (รวมทุกวิชา)
คณิตศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-13 *
ภาษาไทย --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-15 *
ภาษาอังกฤษ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-9 * ประวัติศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น